คลิบหลุดโม้คควย เสียดายไมเ่ห็นหน้าแต่ได้ยินเสียง บ้วบๆ อยู่ตลอดเวลาเลย